aktuality

11. září 2011 Napajedla

MŠE SVATÁ A MODLITBA U HROBU ANIČKY ZELÍKOVÉ V NAPAJEDLÍCH [více]

25. března 2011 Napajedla

Pouť za nenarozené děti v Napajedlích [více]

 

Anička Zelíková

 

Beatifikace

Od roku 1954 začala pátrat po informacích o životě a písemnostech týkajících se Služebnice Boží Aničky Zelíkové řeholní sestra Iva Moučková, která téhož roku napsala její stručný životopis podle vyprávění řeholní sestry Ludmily Tichopádové. Tento životopis Aničky Zelíkové měl další tři vydání vždy obsáhlejší a poněkud upravené (poslední v roce 1992 pod pseudonymem Karla Soukupová.

V roce 1985 byl pověřen P. ThDr. František Polášek předsedou církevního soudu (pozdějším arcibiskupem olomouckým) Mons. Dr. Vaňákem šetřením spíše soukromého rázu.

V roce 1991 je ustavena řádná komise s biskupským delegátem Prof. Vojtěchem Tkadlčíkem, P. ThDr. Františkem Poláškem jako diecézním postulátorem a notářem Ing. Josefem Fialou.

13. 3. 1991 na základě souhlasu (dání „Nihil obstat“) Kongregace pro svatořečení se stává Anička Zelíková Služebnicí Boží a od tohoto data je zahájeno oficiální diecézní šetření, které končí poslední sessí (sessio) 8. 12. 1995. Bylo vyslechnuto 38 svědků, z toho 19 spolužaček a 6 řeholních sester, jejích učitelek = očitých svědků a ostatní svědkové jsou svědkové ze slyšení, z toho 4 kněží, 6 řeholnic a zbylí jsou laici.

V únoru roku 1996 odvezl P. ThDr. František Polášek dokumentaci ohledně Služebnice Boží Aničky Zelíkové do Říma na Kongregaci pro svatořečení. Asi po roce přišlo sdělení, že je vše v pořádku, za další půlrok však došla žádost o dodání informace, proč se začalo vzhledem k úmrtí Aničky Zelíkové v roce 1941 tak pozdě s procesem (P. ThDr. Josef Hlouch začal ihned, ale byla válka a pak byl internován), proč mimo její rodnou sestru nebyli vyslechnuti další členové rodiny (původ matky z Vídně a otec ze sousední vesnice - prostě blízcí příbuzní v Napajedlích nejsou) a přidána žádost o vyjádření biskupské konference (ČBK).

V roce 2003 v létě zahynul při dopravní nehodě římský postulátor procesu karmelitán P. Francesco Valabek O. Carm. a místo něj byl jmenován karmelitán P. Josef Jančář O. Carm.

Byl ustanoven advokát, který připraví tzv. pozice pro proces, ve kterých je nutno zpracovat politickou, hospodářskou a náboženskou situaci ve státě, v kraji a v rodině - ve státě konkrétně za Rakouska-Uherska, Československé republiky a Protektorátu Čechy a Morava. To už je současnost v procesu blahořečení Služebnice Boží Aničky Zelíkové.

Zpracování tzv. pozice advokátem ve spolupráci s relátorem na Kongregaci pro svatořečení v Římě Mons. Fokcinským, překlady tzv. pozice a vytištění s předáním cenzorům, jejich posudky a další komise si vyžádá určitý čas.

Jakmile skončí tento první proces o heroických ctnostech Služebnice Boží Aničky Zelíkové, měla by být Anička Zelíková prohlášena za ctihodnou.

Potom bude následovat druhý proces o zázraku na přímluvu Aničky Zelíkové, avšak až tehdy, až se takový zázrak stane. Je potřeba takové vyslyšení, aby splňovalo přísné podmínky Kongregace pro svatořečení v Římě: Především se žádá u uzdravení dokonalá lékařská dokumentace, stanovení nemoci, jejího průběhu a léčení, všech léků, posudků lékařů, kteří léčili i lékařů, kteří na základě dokumentace vyhlásili nemožnost uzdravení způsoby léčení a použitými léky. Nezbývá, než se za to modlit.

Pramen: písemné sdělení P. ThDr. Františka Poláška, vicepostulátora