aktuality

11. září 2011 Napajedla

MŠE SVATÁ A MODLITBA U HROBU ANIČKY ZELÍKOVÉ V NAPAJEDLÍCH [více]

25. března 2011 Napajedla

Pouť za nenarozené děti v Napajedlích [více]

 

Anička Zelíková

 

Chronologie

Rok 1924 - 1932
19. 7. 1924 se v Napajedlích v domě č. 302 narodila jako první dítě manželů Zelíkových dcera Anna.
27. 7. 1924 byla pokřtěna jménem Anna Františka ve farním kostele sv. Bartoloměje od kaplana P. Ignáce Dohnala. Kmotry „stařečci“ Mišurcovi.
18. 11. 1927 se narodila její sestra Marie.
1927 - 1929 dochází ke třem mimořádným událostem: vážná nemoc maminky, ze které se však podivuhodně uzdraví (viz MUDr. Truxa), Anička se ocitla dvakrát v nebezpečí smrti.
26. 1. 1928 řekl MUDr. Truxa: Jestliže něco vyššího nezasáhne, nemocná zemře.
1932, advent. Anička je ve III. třídě a píše na lístek (spolu s ostatními žákyněmi), co obětovala.

Rok 1933
17. 5. 1933. První sv. zpověď.
25. 5. 1933. První sv. přijímání.

Rok 1935
Advent 1935. První exercicie, tajně přináší četné oběti.

Rok 1937
Začátkem června 1937. Další exercicie.
5. 7. 1937. P. Josef Zavadil vysvěcen na kněze.
11. 7. 1937. Primice P. Josefa Zavadila.
15. 8. 1937. Dláždí se silnice u Zelíkových. Sestry a bratranec sházeli 14 fůr dlažebních kostek.
Červenec - srpen 1937. S Květou se denně modlí růženec, jsou na mši sv., u sv. přijímání a adorují.
1. 9. 1937. S. Ludmila je třídní učitelkou ve II. třídě měšťanské školy. Anička je ve III. třídě, váží 70 kg. Zvolena starostkou, založí eucharistický kroužek.
14. 9. 1937. Anička byla s Květou na Svatém Hostýně.
1. 10. 1937. Anička si začala vést duchovní deník.
23. 11. 1937. Prosí dopisem P. Zavadila o duchovní vedení. Chce trpět a složit slib čistoty. Touží být karmelitkou.

Rok 1938
17. 3. 1938. V dopisu P. Zavadilovi: Snad brzy zemřu. Smrti se nebojím, pak již budu zcela náležet Jemu.
14. 4. 1938, Zelený čtvrtek. Nabízí svůj život na usmíření za hřích záměrného potratu.
15. 4. 1938, Velký pátek. První chrlení krve. Věří, že oběť byla Bohem přijata.
16. 4. 1938, Bílá sobota. Anička leží v horečce. Sděluje Květě Hradečné, že Bůh vyslyšel její prosbu.
17. 4. 1938, Hod Boží velikonoční. S. Ludmila navrhuje paní Zelíkové rentgenové vyšetření Aničky.
24. 4. 1938, neděle, svátek sv. Jiří. Anička se poprvé setká u příležitosti sv. zpovědi s Dr. Hlouchem.
Po 24. 4. 1938 donáší kněz Aničce sv. přijímání. S. Ludmila opět žádá, aby Anička šla na vyšetření rentgenem.
Květen 1938. Anička zdobí oltářík Panny Marie.
22. 5. 1938. V obci Pohořelice je na pouti a je „nalezena“ v kostele.
31. 5. 1938. Rentgen. Lékař sdělí: Nanejvýš 2 - 3 měsíce života.
Červen 1938. Začátkem měsíce koná exercicie před sv. biřmováním. Cvičíme se společně se s. Ludmilou, ona v mlčení, já v poslušnosti. Anička má vidění sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře.
12. 6. 1938. Přijala sv. biřmování na Velehradě od světícího biskupa Jana Stavěla.
16. 6. 1938. Na Boží Tělo chce být Ježíšovou monstrancí.
Od 19. 6. do konce července 1938 je na Svatém Kopečku. Provází ji s. Ludmila. Stálo ji to velké pokoření. S. Ludmila slíbí, že bude duchovní maminkou Aničky, ale duchovně ji povede kněz, Dr. Hlouch.
22. 6. 1938. Pro nemoc končí školní docházku III. ročníkem měšťanské školy. Následují 3 roky utrpení a smrt.
Červenec 1938. Má vlastní pokoj s výhledem na zeď presbytáře kostela sv. Bartoloměje. Mařenka s ní odmítá bydlet. Dle rentgenu má čisté plíce.
27. 7. 1938. Znovu na rentgenu.
18. 8. 1938. Nosí v botě 3 kamínky k poctě Nejsvětější Trojice.
Srpen 1938. Byla 5 dní v provinčním domě Milosrdných sester Svatého Kříže v Kroměříži. Není doporučena za kandidátku s. Bertou.
8. 9. 1938. Slib čistoty na 1 rok na Svatém Hostýně.
14. 9. 1938. Domnívá se, že brzy zemře, a děkuje za tak velkou milost.
21. 9. 1938. Další rentgen.
1. 11. 1938. První zápis v zachovaném duchovním deníku.
Rok 1938. Anička prohlásí, že s. Amálii uhnije nos pro ošklivá slova, která řekla před žákyněmi o s. Ludmile. A to se stalo.
8. 12. 1938. Je přijata do Mariánské družiny. Má 6 základních zásad na cestě ke svatosti (snad od s. Ludmily).
Vánoce 1938: Žít doma jako v klášteře podle vlastních řeholních pravidel.

Rok 1939
2. 1. 1939. Kašel a chrlení krve.
26. 1. 1939. Nejde do divadla, bude se modlit za duše.
Od 2. 2. 1939. Koná osmidenní soukromé exercicie. Na listech zachovány myšlenky z těchto exercicií.
17. 4. 1939. Dr. Hlouch poprvé píše Aničce dopis.
1. 5. 1939. Anička píše Dr. Hlouchovi: Cvičím se v poslušnosti.
7. 6. 1939. Je pokřtěna Antonie Hodková, původně evangelička, které tuto milost vyprosila Anička.
Od 4. 6. 1939 je opět na Svatém Kopečku na zotavenou.
1. 8. 1939. První zápis v druhém duchovním deníku.
18. 8. 1939. Anička prožívá velkou duševní opuštěnost a trpí roztržitostí v modlitbách.
Červenec - srpen 1939. Dle možnosti pracuje. Trpí. V noci se hodně modlí.
24. 8. 1939. Dr. Hlouch dává souhlas, aby složila doživotní slib čistoty.
8. 9. 1939. Skládá doživotní slib čistoty na Svatém Hostýně.
Kolem 11. 9. 1939 sděluje rodičům, že se obětovala.
12. 9. 1939. Což nekonám exercicie každý den?
Před 2. 10. 1939 P. Nevřela: Tvrdá deska je karmelitkám slamníkem, nemají běloučkých polštářků, Aničko Zelíková. Anička má pod podhlavníkem tajně kus (štípu) dřeva.
Od 1. 11. 1939 koná další exercicie.
13. 11. 1939. Znova prožívá opuštěnost.
30. 11. 1939. Noční adorace. Dr. Hlouch ji žádá, aby obnovila slib čistoty 8. 12. 1939.
8. 12. 1939 prosí Anička, aby směla přidat k slibu čistoty další 3 sliby: poslušnosti, chudoby a lásky.
Od 30. 12. 1939 teplota nestoupá. Anička pomáhá v domácnosti.

Rok 1940
Rok 1940. V tomto roce se zasvětila Panně Marii.
26. 1. 1940. Pocit opuštěnosti. Společnost druhých je jí mukou. Není schopna svěřit se s. Ludmile.
Od 30. 1. do 8. 2. 1940 koná soukromé exercicie. Na závěr adoruje do půlnoci a ráno před 5. hodinou je již znova v kapli.
25. 2. 1940. První čtvrtky zasvěcuje eucharistickému Ježíši.
7. 3. 1940. Dr. Hlouch píše: Bůh od vás žádá lásku dospělého člověka.
17. 3. 1940, Květná neděle. Svatý týden prožije v horečce a vzpomínce na své obětování před dvěma roky.
2. 5. 1940. Při teplotě 39 °C hraje Pannu Marii v divadle Bílý kvítek z Lisieux.
Začátkem května 1940. Koná exercicie.
31. 5. 1940. Zasvěcení Božskému Srdci Páně.
26. 6. - 7. 7. 1940. Zotavuje se na Svatém Kopečku.
Červenec a začátek srpna 1940 je u Zelíkových sestřenka z Vídně, která je k víře lhostejná.
Před 16. 8. 1940 sděluje Anička na příkaz s. Ludmily rodičům pravdu o stavu své nemoci. Je to pro ni hrozné, působit druhým bolest. Lituje maminku, která má teploty, hubne a začíná špatně vypadat.
23. 8. 1940. Po Karmelu touží od 11 let. Nyní ví jistě: Karmel uzavřel navždy přede mnou svou bránu. Skládá slib poslušnosti své „řehole“ a rodičů.
13. 9. 1940. K večeru na 1. pátek odložila křížek, zlatý řetízek a hodinky a dává najevo, že se v chudobě vzdává veškerého majetku. Chce být něčím, co každý může použít. Dr. Hlouch to nazval soukromou obláčkou.
7. 10. 1940. Ranní prudký kašel nazývá svým rádiem. Koná sv. zpověď každý týden. Vaří a uklízí.
9. 10. 1940. Dr. Hlouch dává Aničce řeholní jméno sestra Marie od svátostného Srdce Ježíšova. Příkaz lékaře ležet bolí, neboť to znamená být beze mše sv. a sv. přijímání.
27. 11. 1940 zemřela stařenka Mišurcova.
30. 11. 1940 - 27. 3. 1941. Je trvale upoutána na lůžko. Kněz jí nosí dvakrát týdně sv. přijímání.
4. 12. 1940. Těžce nemocná nucena zastoupit maminku - kyselý salát.
Rok 1940. Nikdy neučiním nic bez vědomí druhých. Poslušnost je nade všechny ctnosti.
27. 12. 1940. Žádá o dovolení složit sliby.

Rok 1941
16. 1. 1941. Teploty nad 40 °C. Zraňuje ji úcta lidí k ní. Dostala dovolení složit další sliby.
Od 21. 1. do 7. 2. 1941 koná exercicie.
7. 2. 1941. Složila sliby: chudoby, poslušnosti a lásky.
12. 2. 1941. Novicmistrová III. řádu karmelského jí sděluje, že bude přijata za členku III. řádu.
18. 2. 1941. Do řehole ji přijímá P. Schroller CSsR.
3. 3. 1941. První zápis v třetím duchovním deníku.
3. 4. 1941. Dnes poprvé (...) trochu již chodím.
9. 4. 1941. Dnes po 4 dlouhých měsících jsem byla na 1. pátek na mši sv. Lékaři stále předvídají smrt, a já ne a ne umřít.
Květen 1941: Už nemohu rozjímat, ani číst, jen milovat Ježíše, vidět Ho v každém, s vděčnou radostí trpět.
2. 6. 1941. Je jí udělena obláčka.
10. 6. 1941. Mučednictví horečky, krev z plic.
Konec června 1941. Pro obavu z nákazy smí Květa jen pod Aniččino okno.
4. 7. 1941. První pátek. Chrlení krve.
Červenec 1941, sobota. Záchvaty kašle. Návštěva učitelky.
9. 7. 1941: Vážím jen 46 kg. Horečka 39 - 40 °C, někdy 41 °C.
17. 7. 1941. Maminka je velmi nemocná. Kněz jí denně přináší sv. přijímání.
19. 7. 1941. P. Antonín Polánský udělil Aničce pomazání nemocných.
1. 8. 1941. První pátek. Váží jen 44 kg. Dvě noci prokašlala. Nemohu ležet, dýchat, jen milovat. Napsání dopisu jí trvá několik dní.
7. 8. 1941. Napsala poslední dopis (Dr. Hlouchovi).
1. 9. 1941. Začala novénu za své zdraví k Matce Terezii Schererové.
2. 9. 1941. Na přání Dr. Hloucha s. Václava fotografuje Aničku.
7. 9. 1941. Přerušila novénu za své zdraví.
8. 9. 1941. Z donucení píše prosbu Panně Marii Svatohostýnské o uzdravení.
9. 9. 1941. Odpoledne navštíví Aničku s. Ludmila.
10. 9. 1941. Mezi 14. a 15. hodinou při teplotě 41 °C je fotografována P. Leopoldem Chvostkem. Na fotografii asi 14 hodin před smrtí září Anička štěstím. Týž den skládá Anička oficiálně řeholní sliby (sv. profes).
11. 9. 1941 v 5 hodin ráno Anička Zelíková (sestra Marie od svátostného Srdce Ježíšova T.O.Carm.) umírá.
13. 9. 1941. Konají se pohřební obřady.