aktuality

11. září 2011 Napajedla

MŠE SVATÁ A MODLITBA U HROBU ANIČKY ZELÍKOVÉ V NAPAJEDLÍCH [více]

25. března 2011 Napajedla

Pouť za nenarozené děti v Napajedlích [více]

 

Anička Zelíková

 

Význam Služebnice Boží Anny Zelíkové pro současnou církev

1. Oběť za usmrcené umělým potratem

Žijeme v době, kdy na jedné straně se volá po větší ochraně každého lidského života, a na druhé straně se setkáváme s různými způsoby zabíjení nenarozených dětí, a to častokrát v souladu se státními zákony.
Oficiální učení o této věci nacházíme v Katechismu katolické církve (Katechismus katolické církve, Praha 1995, str. 556 - 557). Čteme tam: Lidský život musí být absolutně respektován a chráněn již od okamžiku početí. Již od první chvíle její existence mají být lidské bytosti přiznána práva lidské osoby, mezi nimiž je nezcizitelné právo každé nevinné bytosti na život. (srv. Kongregace pro nauku víry, instr. Donum vitae, I, 1)
Již v prvních staletích církev prohlásila, že každý záměrný potrat je mravní špatnost. Toto učení se nezměnilo. Zůstává neměnné. Přímý potrat, ať už chtěný jako cíl, nebo jako prostředek, závažně odporuje mravnímu zákonu: Nezabiješ zárodek potratem a nenecháš uhynout novorozeně. (Didaché 2; srv. List Barnabášův, 19, 5; List Diogenovi, 5, 5; Tertulián, Apologeticus, 9) Život se má tedy s největší péčí chránit už od samého počátku početí; potrat a usmrcení nemluvněte jsou hanebné zločiny. (2. vatikánský koncil, GS 51)
Formální spolupráce při potratu je těžký hřích. Církev trestá tento zločin proti lidskému životu kanonickým trestem exkomunikace (vyobcováním). Zdůrazňuje (tím) závažnost spáchaného zločinu, nenapravitelnou škodu způsobenou nevinně zabité oběti, jejím rodičům a celé společnosti.
Nezcizitelné právo každého nevinného lidského jedince na život je konstitutivním prvkem občanské společnosti a jejího zákonodárství:
… Mezi těmito základními právy je třeba uvést … právo na život a fyzickou neporušenost každé lidské bytosti od jejího početí do smrti. … Ve chvíli, kdy nějaký pozitivní zákon zbavuje nějakou skupinu lidských bytostí ochrany, kterou jim má občanské zákonodárství poskytnout, popírá stát rovnost všech před zákonem. Když stát nedává svou sílu do služby práv každého občana, a zvláště toho, kdo je slabší, jsou ohrožovány základy právního státu … zákon má předvídat přiměřené trestní postihy za každé vědomé porušení práv nenarozeného. (srv. Kongregace pro nauku víry, instr. Donum vitae, III)

V době, kdy bylo umělé přerušení těhotenství zakázáno zákonem, kdy nebylo tak časté, v době, kdy ještě nebyly praktikovány mnohé další způsoby zabíjení nenarozených dětí, obětuje svůj mladý život za hřích interrupce Anna Marie Zelíková z moravských Napajedel. Na usmíření Boha za hřích zabíjení nenarozeného života nabízí svůj mladý život: Krev za krev, život za život. Nepůsobí si sama žádnou újmu na zdraví, ale ponechává na Bohu, zda on oběť přijme. Nevysvětlitelným způsobem děvče plné života, kypící zdravím těžce onemocní. Anička to považuje za přijetí své oběti od Boha. Když se tak stane, neprosí za uzdravení, ale v poslušnosti se podrobuje všem druhům léčení, které jsou od ní vyžadovány. Anička nabídla svůj život v oběť na smír za hříchy interrupce o Velikonocích roku 1938.

2. Vzor pro mládež k úctě i následování

Dnešní mládež, ale i starší generace se žene za požitky (často zneužitím sexu, narkotik, léků, alkoholu, drog či jiných látek), za svými sobeckými cíli, za slávou, za bohatstvím a vládou nad jinými. Šíří se sobectví a zločinnost dětí a mládeže. Hřích ničí víru, lásku i mravní čistotu dospívajících a dělá z nich otroky zlého ducha. Nepomohou státní zákony a zákroky policie a ani tvrdší tresty pro provinilce, jestliže se za pomoci milosti Boží nezmění smýšlení lidí. Mládí potřebuje svaté vzory v čistých a svatých duších. Potřebujeme mocné přímluvce v nebi. Šetření svatosti života a heroického stupně ctností má prokázat, že takovou duší byla i „Anička“. Duchem věrně následovala svůj vzor - sv. Terezii od Ježíše.

František Polášek,
arcidiecézní postulátor,
Arcibiskupství olomoucké